Çështjet e Pylltarisë në Shqipëri Problematika kryesore: Pyjet komunalë Politika e qeverisë per transferimin e pronësive pyjore/kullosore dhe instalimin e përgjegjësive ligjore që palët e interesuara duhet të marrin për të garantuar mbrojtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave komunale, nuk është e plotë. Për ta zbërthyer këtë formulim le të rendisim më poshtë çështjet dhe nënçështjet që e përbëjnë atë. Çështja e parë:   Transferimi i terreneve pyjorë/kullosorë si pronësi e patundëshme shtetërore (e pa-hipotekuar)  në pronësi…