Aktivitete

Te Pergjithshme

Komente per ligjin e pyjeve

Analiza e Kuadrit Ligjor te Pyjeve

Strategjia e Ndergjegjesimit dhe Plani i Veprimit-Shqip-Draft-Final

 

Çështjet e Pylltarisë në Shqipëri

 

Problematika kryesore: Pyjet komunalë

Politika e qeverisë per transferimin e pronësive pyjore/kullosore dhe instalimin e përgjegjësive ligjore që palët e interesuara duhet të marrin për të garantuar mbrojtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave komunale, nuk është e plotë.

Për ta zbërthyer këtë formulim le të rendisim më poshtë çështjet dhe nënçështjet që e përbëjnë atë… lexo me shume

Lobim dhe advokaci

Fondi Pyjor Bashkiak

Abonimi ne Gazete